Stig Holmström | 2017-02-20

ÖFS 50 år — 1967-2017

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap bildades i Linköping i februari 1967 i akt och mening att verka för att ett flygmuseum skulle förläggas till staden. Första mötet hölls i Wallenbergssalen på Östgöta Museum under ledning av självaste landshövdingen, Per Eckerberg. Saabs dåvarande vd, direktör Tryggve Holm, sägs vara den som föreslog namnet på föreningen.

Vid detta första möte hade ett par hundra intresserade personer samlats för att bli informerade om stödföreningens tilltänkta verksamhet. Under det kommande 1970-talet växte medlemsantalet raskt till över 2500 personer. Då hade förrådsbyggnaden i Ryd tagits bruk och flygplan med kringutrustning börjat flyttas över, vilket bidrog till det ökade intresset för samlingarna – många flygintresserade hörde av sig och ville komma på besök.

Historik

Egentligen hade intresset för att bevara de flyghistoriska samlingarna på Malmen väckts inom Linköpings kommun redan i början på 1960-talet. För att utreda frågan om möjlig­heterna att anlägga ett flygmuseum inom kommunen, tillsatte stadsfullmäktige på våren 1961 en flygmuseikommitté.

Som ordförande i denna valdes dåvarande intendenten för Gamla Linköping, Lennart Sjöberg.

När staden nu hade visat sitt intresse var det naturligt för flygentusiasterna att skrida till verket. Journalisten Otto Cantzler, anställd på Sveriges Radio/Lokalradion, tog initiativet att bilda en stödförening, det som så småningom skulle bli ÖFS – Flygvapenmusei Vänner.

Sedan rann det ju som vi vet mycket vatten i Stångån innan Flygvapenmuseum stod färdigt i mars 1984, varefter följde utbyggnationer, Hall 2 1989 och den senaste 2010 då museet återinvigdes med Hall 3 innehållande utställningen om Catalina-affären, DC-3:an och Kalla kriget.

ÖFS i dag

ÖFS är fortsatt en aktiv stöd- och vänförening till Flygvapenmuseum, och bidrar med sitt kunnande och frivilliga insatser, främst i form av restaurering och vakthållning.

Medlemsantalet har, som i de flesta föreningar, sjunkit något och ligger idag runt 1700, men det är engagerade och intresserade medlemmar som gärna gör en insats för säll­skapet, antingen i form av ekonomiskt stöd när så behövs, eller med egna arbetsinsatser.

Övertagandet och upprustningen av den gamla underofficersmässen, numera Flygets Hus, har krävt sin tribut, men är också idag en väl fungerande klubblokal, inte bara för ÖFS utan också för flera ideella föreningar som huserar där.

Organisatoriskt fungerar ÖFS så att ett antal arbetsgrupper sköter den löpande verksam­heten och styrelsen, som sammanträder åtta gånger per år, samordnar och leder verk­samheten, framförallt ekonomiskt.

Bokutgivning har blivit en ny verksamhet för ÖFS efter att Flygvapenmuseum lade ner sin årsbok Ikaros, 2012. ÖFS tog över namnet Ikaros och har i den serien givit ut fyra böcker hittills, och fler är på väg.

Flygfilmkväller och föredrag är andra aktiviteter som numera ingår i den ordinarie pro­gramverksamheten i Flygets Hus.

ÖFS Stiftelse fortsätter att dela ut stipendier till förtjänta personer och föreningar.

Framtiden

Om vi blickar framåt ser vi i allt väsentligt en fortsättning på nuvarande verksamheter, det vill säga att stödja Flygvapenmuseum med restaurering och vakter, medverka vid specialutställningar då Flygvapenmuseum så önskar, producera böcker, utveckla vårt bibliotek med böcker och filmer och hålla en god medlemsservice, men även underhålla Flygets Hus och dela ut stipendier i Stiftelsens regi.

Vi ser med tillförsikt fram emot de kommande 50 åren!

Kontakt

Har du frågor, synpunkter, eller funderingar kring ÖFS och dess verksamheter, är du varmt välkommen att kontakta oss via via telefon +46 (0)13 297598 (säkrast torsdag fm) eller via e-mail på kansli@ofsflyg.se.